Om TSF

Start
Avlopp
Information
Funktionärer
Stadgar
Om TSF

Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Om Tofsö Samfällighetsförening

Vi hälsar Dig varmt välkommen till Tofsö Fritidsområde.

Den här lilla skriften ger Dig lite information om Tofsös historia och närmiljö och om Tofsö Samfällighetsförening.

Ladda ner som pdf: Välkommen till Tofsö

Tofsö ligger i sydvästra delen av Trosa kommun utmed Källviksvägen och gränsar till naturreservatet Nynäs. Samfälligheten består idag  av 171 fastigheter, en vacker insjö och en oslagbar småbåtshamn där varje fastighet har rätt till båtplats.

Historia

Tofsö Fritidsområde har funnits i över 40 år. Området avstyckades från Lillsjötorp, idag Torpstigen 13. Torpet uppfördes i slutet av 1700-talet. Alldeles intill boningshuset ser man en låg, lite skev byggnad, det så kallade ”undantaget”, där gamlingarna från torpet levde när de inte orkade arbeta längre och den yngre generationen tagit över. Ladan, som numera tillhör samfällighetsföreningen, var tidigare byggd i vinkel och är bara hälften så stor som den ursprungliga.   

Se foto >>>

Lilla Torpet, (nu Violstigen 10) har också tillhört Lillsjötorp, men var ursprungligen

ett eget hemman.

Vid Tofsö hamn ligger gårdarna Lilla Tofsö, som uppfördes omkring år 1700 och Stora Tofsö, som är ännu äldre. Tofsös ursprungliga namn var Tovsiö. Båda gårdarna tillhörde en gång Tureholms Säteri nära Trosa, men kom efter en styckning att lyda under Örboholm. Gården Örboholm, som man kör förbi på väg mot Tofsö, har anor ända från 1400-talet.

Tofsö är inte bara ett fritidsområde. Ett 15-tal familjer har valt att bosätta sig här permanent.

Tofsö Samfällighetsförening

Tofsö Samfällighetsförening bildades 2001-01-01 och ersatte tidigare verksamma Tofsö Fastighetsförening och Tofsö Vägförening. Samtliga fastighetsägare inom området är automatiskt anslutna till föreningen och betalar en fastställd årsavgift.

De senaste åren har föreningens årsmöte hållits sista helgen i april. Mötet brukar äga rum på RBU-gården, Mättinge, några kilometer SV om Tofsö Hamn. Vid årsmötesförhandlingarna fattar vi beslut om föreningens skötsel och ekonomi, väljer styrelse och revisorer samt bestämmer storleken på årsavgift och vissa båtplatsavgifter.

Styrelsens sammansättning anslås på våra anslagstavlor i Hamnen, vid Ladan och vid Miljöstationen.

”Kolla” gärna anslagstavlorna då och då -speciellt den vid Miljöstationen- för aktuell information från Styrelsen.

Styrelsen skickar några gånger per år ut Tofsöbladet till samtliga medlemmar. Oftast innehåller bladet kallelse till årsmöte och/eller de allmänna städdagarna samt lite aktuella ”blänkare” och påminnelser om sådant som kan vara bra att komma ihåg för att verksamheten inom området ska fungera så bra som möjligt.


Sommarvattenanläggningen

Enligt köpekontraktet har varje fastighetsägare rätt att förbruka max 300 liter vatten per dygn. Detta förutsätter dock att tillgången på grundvatten på våren är mycket god.

För att få ett begrepp om hur mycket 300 liter vatten är kan som jämförelse nämnas att denna mängd spolas ut genom en vanlig vattenslang på ca 25 minuter.

Det är inte tillåtet att under torra sommarmånader använda vårt gemensamma vatten till biltvätt eller gräsmattebevattning.

Stäng alltid Din huvudvattenkran vid tomtgränsen när Du lämnar Tofsö.

Du måste även före mars månads utgång ha demonterat Dina vattenanslutningar vid tomtgränsen så att sommarvattensystemet obehindrat kan spolas rent efter vinteruppehållet. Föreningens ansvar för vattensystemet upphör vid avstängningsventilen.


Vägar och diken

De flesta fastighetsägare håller själva efter växtligheten i ”sina” diken, vilket vi i Styrelsen är tacksamma för. Vägtrumman under Din infart är Du dock skyldig att rensa, så att dagvatten kan passera obehindrat.

Att hålla låg hastighet -helst de rekommenderade 30 km/tim- vill vi ska vara självklart för Dig. Detta på grund av olycksrisken och att trots att vi saltar alla grusvägar dammar det förfärligt efter en tids torka.


Allmänna städdagar

Två gånger per år kallar styrelsen till Allmänna städdagar. På våren oftast lördagen före årsmötesförhandlingarna, på hösten en lördag i mitten av oktober. Du kan, om detta passar Dig bättre, göra Din arbetsinsats under annan tid s.k. fri arbetsdag. Där kan Du välja att göra en arbetsinsats tillsammans i en mindre grupp eller tilldelas ett eget uppdrag av styrelsen. För tyngre arbeten som på förhand beställts av styrelsen utgår en ersättning på 100:-/tim.

Hamn och båtplatser

Som Du vet, äger Du rätt till en båtplats, som Du tilldelas av Hamnmästaren efter turordning och behov. Anmäl båtplatsbehovet till hamnmästaren så snart som möjligt, dock senast den 15 mars.

Båtplatslista för den kommande säsongen sammanställs av Hamnmästaren och sänds ut till de medlemmar som har sina båtar förtöjda i hamnen. Varje medlem som har båtplats i Hamnen får även ett exemplar av Hamnbestämmelserna, där regler angående förtöjning m.m. finns angivna. (Se även sid 11-14).

Vi försöker att ordna båtsäsongen här på Tofsö från mitten av april till mitten av oktober, då den allmänna bomupptagningen verkställs. Om Du vill ha Din båt i sjön längre tid tar Du själv upp bommarna vid Din båt och gör även flötena rena.

Skärgården utanför Tofsö är ett paradis för båtfolk och naturintresserade. En självklarhet är att vi respekterar gränserna för de fågel- och sälskyddsområden som finns angivna på sjökort och andra kartor och är aktsamma om det rika fågelliv vi har alldeles ”inpå knutarna”, bl.a. ses havsörn nästan dagligen under hela året.

Ogensjö Skärgårdsförening

En del av medlemmarna i Tofsö Samfällighetsförening är även medlemmar i Ogensjö Skärgårdsförening. Dess medlemmar äger bl.a. rättighet att fiska med nät inom ett visst vattenområde i havet. Om Du vill komma i kontakt med någon i denna förening hittar Du styrelsens sammansättning på den högra anslagstavlan i Hamnen.

Miljöstationen

Föreningen byggde för några år sedan en miljöstation vid Trydalsvägen (vid infarten till Blackärr) och hämtning av hushållsavfall vid infarten till respektive fastighet upphörde.

Endast hushållsavfall, återvinningsbart papper och glas får läggas i respektive behållare! Komposterbart hushållsavfall läggs i speciella gröna plastpåsar som föreningens medlemmar får via Kommunen. Övrigt hushållsavfall läggs i annan valfri plastpåse och kastas i samma container.

Du kan med fördel kompostera Ditt hushållsavfall i en s.k. varmkompost på Din tomt och därmed få sänkt sophämtningsavgift (ca 300:-/år). Förutom att Du tämligen snabbt helt gratis får ett jordförbättringsmedel minskar Du miljöbelastningen.

Hämtning av grovsopor vid respektive tomtgräns sker 5 gånger per år efter anmälan till Allrenhållning AB, 0156-214 40 eller direkt till företagets platschef, 0705-31 78 94. Turlistan finns på våra anslagstavlor och i Tofsöbladet efter årsmötet. Tänk på att dessa sopor måste kunna hanteras av en person.

Om Du vill elda trädgårdsavfall ber vi Dig ta hänsyn till Dina grannar. Du bör även höra Dig för om det råder eldningsförbud, vilket kan inträffa långt före den 1 maj. Upplysningar om eldningsförbud kan fås på tel 016-14 86 69.

Det är tillåtet att elda brasor upp till 3 m i diameter och 1 m hög. Vid större bränningar bör Du kontakta Jourhavande Brandmästare i Nyköping, tel 0155-24 75 18.

Latrinhämtning, slamsugning m.m.

Beställning av latrinhämtning, slamsugning, hämtning av grovsopor sker på tel 010-474 50 00 (Foria).
Latrinhämtning sker på måndagar följande veckor:
16 20 22 24 26 28 30 34 40 46

Under några veckor på våren är våra vägar extra känsliga för belastning på grund av tjällossning. Under tiden mellan 15 mars och 20 april bör all tung trafik på föreningens vägar undvikas och totalvikten för fordon är begränsad till 4 ton. De medlemmar som har avtal om schemalagd slamsugning bör således undvika sådan under denna period. Även andra tunga transporter får vi lov att planera till annan tid.

Här nedan har vi sammanställt vad vi äger gemensamt i Tofsö Samfällighetsförening

Skogsmark 25 ha

Inventarier/Maskiner

Lillsjön 6 ha

Hamnanläggning 190 platser

Ängsmark 5 ha

Sjöbod 1 st

Vägar 6 km (varav asfalterade 2 km)

Gångstigar 1,6 km

Anslagstavlor 3 st 

Vattenverk 1 st

Ledningssystem ca 7 km (190 st. tappkranar och 20 st. av-stängningskranar)

Vintervattenposter 3 st

Badplatser 2 st

Bollplan 1 st

Boulebanor 2 st

Lada 1 st

Miljöstation 1 st

Tofsö är sedan begynnelsen indelat i sex delområden:

Omr

1 Byvägen, Klöverstigen och Åkerstigen 20 fastigheter

2 Ejderstigen och Tärnstigen 23

3 Rävstigen och Älgstigen 42

4 Liljestigen och Violstigen 35

5 Hagstigen och Torpstigen 31

6 Bärstigen och Tvärstigen 20

Fest och fritid

Varje år anordnas midsommarfirande. Vi brukar samlas vid Ladan tidigt på eftermiddagen för dans kring midsommarstången, lekar och andra hyss. På kvällen dansar de som orkar i Ladan.

Tofsödagen är ett arrangemang som vi hoppas skall bli en årlig tradition. Olika aktiviteter såsom tipspromenader, triathlontävling, lotterier, lekar och andra trevligheter brukar stå på programmet. Om Du vill vara med och hålla i trådarna när det gäller midsommarfirande och Tofsödagen sätter vi stort värde på om Du hör av Dig till styrelsen

Det är fritt för alla att använda sig av fotbollsplanen. Under sommarlovet brukar detta ske mer eller mindre organiserat på lördagar med början kl. 10:00.

I direkt anslutning till fotbollsplanen finns 2 bouleplaner. Eventuellt kommer dessa även att kunna användas för volleyboll.

Vid Hagstigens förlängning, lite till höger bortom den lilla ängen, ligger en roddbåt förtöjd. Använd den gärna till rodd och fisketurer och förtöj den väl efter det att Du har använt den. Förutom en del ”vitfisk” finns både gädda och abborre i sjön. De små gäddorna med vikt kring ett kilo hugger ibland nästan på vad som helst. Var hänsynsfull om Du går iland på någon av våra grannars mark (St. Tofsö och Luckebol) och använd ingen öppen eld där.


Bad

Vi har två fina bad, Havsbadet bortom Norra bryggan i Hamnen och Lillsjöbadet. Vattentemperaturen i Lillsjön brukar under några sommarveckor tilltala även de värsta badkrukorna. För att hålla sjön fri från växtlighet ”skördas” näckrosor och annan växtlighet i augusti/september varje år.

Ett annat lättillgängligt bad vid havet ligger vid Sandvik, några minuters bilresa från Tofsö.

Natur och kultur

Som Du fick veta i början ligger Tofsö i en gammal kulturbygd. Husgrunder från gamla torp och andra spår härom finns nästan överallt.

Sörmlandsleden når Du genom att gå grusvägen västerut förbi gården Trydalen någon kilometer.

Ett populärt utflyktsmål för många Sörmlänningar är Stendörrens Naturreservat nära Studsvik. Man har här förbundit ett antal öar med hängbroar, vilket gör att även den som saknar båt kan komma en bit ut i skärgården. Fritidsbåttrafiken är mycket livlig genom den trånga inomskärspassagen som gett området dess namn. Här finns även ett Naturum.

Vårt område gränsar till Nynäs Naturreservat, som med sina 2 950 ha varierade natur är Södermanlands största. Vid Nynäs Slott anordnas sommartid många olika kulturella arrangemang; konserter, hantverksmässor, utställningar av olika slag samt även visningar av delar av slottet.

De mycket gamla beteshagarna vid Långmaren har en intressant flora; på våren bl. a. rikligt med fältgentiana.

Du får inga tips om var de bästa blåbärs- och kantarellställena ligger, men skogarna runt omkring oss är värda ett besök om man har sådana ärenden. Ta gärna med karta och kompass. Det finns ganska gott om vilt i omgivningarna (tänk på det när Du åker bil i gryning och skymning) och med lite tur går det att få se bl.a. älg och kronhjort och kanske något vildsvin.

Detta var lite kort om Tofsö och dess omgivningar. Du kommer säkert att upptäcka mycket annat på egen hand. Vi hoppas att Du kommer att trivas här. Om Du har några problem eller funderingar när det gäller våra gemensamma anläggningar är Du välkommen att kontakta någon i Styrelsen.