Stämma

Start
Information
- Avlopp
Funktionärer
Stadgar
Om TSF
Stämma

Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2017-10-31

Webansvarig


Stämma

2017 års föreningsstämma hölls den 23:e april klockan 10:00 i Folkets Hus i Trosa.

Vi började med en timmes information, där Cecilia och Rune från Tekniska Kontoret svarade så gott det går på alla frågor.
Många frågor återstår och de flesta kommer att kunna besvaras först när kommunens inventering av alla enskilda fastigheter är klar.

Klart är dock att hela arbetet kommer att ske i SAMARBETE mellan föreningen, kommunen och alla medlemmar. Vi har allt att vinna på en god samarbetsvilja. Sådan finns från kommunens sida.

Jag har påbörjat jobbet med att samla alla goda krafter i en arbetsgrupp som ska göra en viktig insats i det arbete vi alla måste göra, d v s att få till det arbete som måste göras på den egna tomten. Här har vi säkert många kronor att spara om vi gör ett bra jobb och söker goda lösningar.

All tillgänglig information kommer att läggas ut på denna sida, men också på www.trosa.se
Länken kommer att uppdaters så fort kommunen har publicerat sidan.


Mvh,
TordTillsammans med kallelsen kom en informationsskrift från kommunen som berättar i stort hur det ska gå till.

Här kan du ladda ner information och instruktioner för ditt nya avlopp.
Bifogas även kallelse till stämman.tofso.se/doc/Bilaga 1.pdf

Informationsbroschyr från kommunen

Bilaga

Kallelse till stämma 2017.pdf

Enligt § 15 i föreningens stadgar:

"Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari."
Här hittar du protokollen när de är färdiga >>>Tofsö samfällighetsförening är gemensamhetsanläggningen angiven i anläggningsbeslutet daterat 2000-05-07.
Anläggningen består av vägar och stigar, skog, vattenanläggning, hamn och badplatser mm, till ett stort ekonomiskt värde samt en högt värderad naturtillgång för alla medlemmar.

Styrelsens uppgift är att förvalta dessa tillgångar enligt anläggningsbeslut och föreningens stadgar. För dig som är osäker på innehållet i dessa dokument finns möjligheten att hämta dem HÄR, alternativt kontakta ordföranden eller sekreteraren.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfälligheten.

Din rätt och möjlighet som fastighetsägare att påverka föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman.

Innan stämman kan börja skall alla röstberättigade fastighetsägare registreras. Kom därför i god tid, då det brukar ta tid att få alla namn på rätt plats.

Varje fastighet har EN röst, oavsett antal ägare. Om du inte kan närvara på stämman har du rätt att utse ett ombud. Ombudet måste vid registreringen uppvisa giltig fullmakt, innehållande ägarens namn, adress, fastighetsbeteckning och datum. En bra mall finns att ladda ner HÄR.
Den finns också som bilaga till kallelsen.

En av styrelsens uppgifter är att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Registret är underlag för en korrekt röstlängd. Det är därför av yttersta vikt att du som medlem rapporterar ändringar i ägarförhållandet på din fastighet.

Ändringar skickas till styrelsens sekreterare,

Lena Ahlström
Ejderstigen 2
610 75 Västerljung

eller via e-post till lena@tofso.nu,
senast 30 mars.Stadgar för TSF
§15:
”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen
tillhanda
senast 15 februari.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Eventuella motioner sänds skriftligen till:
Lena Ahlström
Ejderstigen 2
610 75 Västerljung
eller via e-post
lena@tofso.nu .

OBS att deadline är 15 februari kl 24.00
.
Motioner efter denna dag eller tidpunkt kommer inte att behandlas.

Ska du representera en annan fastighetsägare på stämman krävs fullmakt.
Här kan du ladda ner en mall för detta ändamål:   Fullmakt


Protokoll

Här kan du hämta protokollen från den årliga stämman.
Ladda ner som pdf:

Protokoll 2017

Protokoll 2016