Aktuellt avloppsinfo

Start
Avlopp

- Bakgrund
- Fördjupning
Information
Funktionärer
Stadgar
Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Aktuell avloppsinformation


För att hålla samman och tillgängliggöra information för alla föreningens medlemmar kommer förenings hemsidan vara den officiella kommunikationskanalen.

Styrelsen tar inget ansvar för information som delas via andra medier.

Har du frågor som du inte hittar svar på här kan du kontakta
Björn Pettersson


2018-05-28

Protokoll från möte med Tekniska Kontoret den 3/5 2018.


Vad gör jag som fastighetsägare nu?

Läs först vem som gör vad här >>>


Läs också texten nedan som sammanfattar aktuell status, samt Bakgrund och Fördjupning på följande sidor:
http://tofso.se/?id=16778121.
och
http://tofso.se/?id=16778192


Inventering och installation.
Fann har tom 2018.02.18 inventerat befintliga avloppslösningar för 90 av 174 fastigheter. Målet är att alla fastigheter ska vara inventerade till midsommar 2018. Efter genomförd inventering skickar Fann ut ett inventeringsprotokoll till kommunen. När kommunen har behandlat inventeringsprotokollet så skickas en kopia till fastighetsägaren. Därefter kan fastighetsägaren kontakta en certifierad entreprenör för påbörja installationen av den källsorterande avloppslösningen på sin fastighet.

I Fanns uppdrag ingår att utbilda och certifiera entreprenörer i installation av källsorterande avlopp. Fann kommer att hålla utbildningen 6-8 mars 2018. En lista över de entreprenörer som väljer att genomgå Fanns utbildning kommer att läggas upp på denna sida. Om man har förslag på entreprenörer som bör gå Fann utbildning så är man välkommen att kontakta Bengt Gunnarsson på Fann. Bengt.gunnarsson@fann.se .

För att underlätta för fastighetsägaren kommer kommunen ta fram en lathund över hur installationsprocessen kommer gå till. När lathunden är klar kommer vi länka till denna på denna sida, Vi räknar med att ha den klar under mars.

2018 ska hälften av fastigheterna ska vara anslutna till den det kommunala källsorterande avloppssystemet.

Vad kommer det att kosta?
Alla som ingår i det kommunala verksamhetsområdet betalar två typer av avgifter. Anslutnings- och brukningstaxa. Anslutnings och brukningstaxa beslutas av kommunfullmäktige.
På Tofsö kommer anslutningstaxa endast betalas för avlopp eftersom vattenförsörjningen fortsatt kommer att vara enskild. Därtill har kommunen beslutat att ta bort delavgiften som bygger på tomtstorlek. Eftersom tomtstorleken inte kommer att beaktas så kommer alla fastighetsägare få betala samma anslutningsavgift om 82 0000kr.

Utöver anslutningstaxa som är en engångsavgift betalar medlemmar i verksamhetsområdet en brukningstaxa. Vanligtvis bygger brukningstaxans nivå på vattenförbrukning som mäts med en vattenmätare. På Tofsö kommer inte kommunalt verksamhetsområde för vatten upprättas och brukningstaxa ska endast betalas för avloppet. Tekniska kontoret kommer att framlägga förslag till kommunfullmäktige hur denna taxa ska beräknas, att likställa brukningstaxa för avlopp med tömningstaxa för enskilda avlopp är ett alternativ man tittar på.

Hur kommunicerar vi?
Att ansluta ett område i Tofsös storlek till det kommunala verksamhetsområdet för avlopp väcker givetvis många frågor.  Därtill är den källsorterande avloppslösningen en tämligen ny företeelse. Vanligtvis bygger kommunen ut vatten och avloppsledningar i nya område, dit fastighetsägarna anvisas att ansluta sig till. Den traditionella lösningen har föreningen i samverkan med kommunen arbetat hårt för att undkomma då det hade inneburit en kraftigt ökad miljöbelastning i vårt område och en väsentligt dyrare anslutningskostnad för våra enskilda medlemmar.

Styrelsens och BDT-gruppens ambition är att så långt vi mäktar med stå till våra medlemmarnas förfogande för att svara på frågor. För att ytterligare vara våra medlemmar behjälpliga så har styrelsen i samråd med kommunen utsett Björn Pettersson som kommunikationsansvarig. Björn har visat ett stort engagemang i frågan och styrelsen tackar Björn för att han åtagit sig uppdraget som kommunikationsnav.

För att hålla samman och tillgängliggöra information för alla föreningens medlemmar kommer förenings hemsidan vara den officiella kommunikationskanalen.

Styrelsen tar inget ansvar för information som delas via andra medier.